- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu: 
 
 
 
Alzheimer Nederland, 
afdeling West-Brabant
 
Postbus 3060, 4700 GB Roosendaal
info@alzheimerwb.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant
Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant
Inleiding
Afdeling West-Brabant is één van de 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Binnen afdeling West-Brabant zijn ruim 50 vrijwilligers actief.
De organisatie komt op voor belangen van mensen met dementie en hun mantel-zorgers zoals bijvoorbeeld partners en familieleden. Er wordt voorlichting gegeven over het ziekteproces en er
worden handvatten aangereikt voor hoe er mee om te gaan. De Afdeling stimuleert het bewustwordingsproces dat dementie wezenlijk in de samenleving aanwezig is. Dit alles met het doel eraan bij te dragen dat mensen met alzheimer of andere vormen van dementie zo lang en zo goed als mogelijk is thuis kunnen blijven wonen en actief aan het maatschappelijk leven kunnen blijven
deelnemen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.
 
Werkgebied en aantal mensen met dementie
Het werkgebied van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant bestrijkt zesgemeenten. In 2015 was voor 4040 inwoners uit het werkgebied de diagnose dementie gesteld. In 2020 zullen er dat 4690 zijn en voor 2030 is de prognose 6570.
 
Per gemeente zijn de cijfers als volgt
Gemeente                Aantal 2015              Aantal 2020                 Aantal 2030
Bergen op Zoom            1100                     1200                      1700
Halderberge                    510                       570                       790
Roosendaal                   1300                     1600                      2200
Rucphen                         350                       420                       590
Steenbergen                   410                       450                       620
Woensdrecht                  370                        450                       670
Totaal                                    4040                                4690                             6570
Bron:  Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie

Aandachtsvelden Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant
Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant hanteert vijf aandachtsvelden. De samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur zijn op die aandachtsvelden afgestemd. Elk aandachtsveld ressorteert onder verantwoording van één van de bestuursleden. Het desbetreffende bestuurslid kan daarbij handelen binnen gezamenlijk vastgestelde kaders.
 
De vijf aandachtsvelden van de afdeling zijn:
-Alzheimer Cafés
-Belangenbehartiging
-Communicatie
-Info en Voorlichting
-Vrijwilligers
Ook participeert de afdeling in een aantal externe overlegorganen.
 
Alzheimer Cafés
Het Alzheimer Café is een informatieve bijeenkomst voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden. Tijdens een café bijeenkomst wordt een onderwerp behandeld dat betrekking heeft op dementie. Bezoekers kunnen er in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie. Het geheel staat onder leiding van een deskundig gespreksleider. Voor de organisatie van Alzheimer Cafés wordt samengewerkt met instellingen die deel uitmaken van het Regionaal Platform Dementieondersteuning. De inzet van beroepskrachten wordt bekostigd door de desbetreffende gemeenten, de organisatiekosten komen voor rekening van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.
 
Het aantal Alzheimer Café bijeenkomsten is op jaarbasis als volgt: Gemeente Bergen op Zoom: 10
Gemeente Halderberge: 10
Gemeente Roosendaal:  10
Gemeente Steenbergen:  5
Gemeente Woensdrecht: 5
 
In de gemeente Rucphen wordt elk jaar 10 keer een soortgelijke bijeenkomst in de “Geheugenschakel” gehouden.  Alzheimer Nederland, afdeling WestBrabant is niet bij de organisatie hiervan betrokken.

Belangenbehartiging
Namens Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant is in elke gemeente die tot het werkgebied van de afdeling behoort een belangenbehartiger actief.
De belangenbehartiger stimuleert dat in de gemeente voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van mensen met dementie en personen uit de omgeving daarvan, zoals familieleden en (andere)  mantelzorgers.
 
De gemeente Roosendaal heeft onlangs besloten ‘dementievriendelijke gemeenschap’ te worden. De gemeente en het eerder door Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant geformeerde platform belangenbehartiging dementie werken samen om deze status in de praktijk te brengen. Binnen de gemeente Halderberge heeft Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant een platform belangenbehartiging dementie ingesteld. Dit platform functioneert grotendeels op dezelfde wijze als de werkgroepen dementie vriende-lijke gemeenschap die in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht actief zijn. De belangenbehartiger voor de gemeente Rucphen is betrokken bij diverse initiatieven, in de brede zin van het woord, die in de gemeente Rucphen op het gebied van dementie worden genomen.

Communicatie
Binnen Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant functioneert de sector 'communicatie' richting zowel intern als ook extern als adviserend en ondersteunend voor de diverse aandachtsvelden en voor de afdeling als geheel.
 
Info en Voorlichting
Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant stelt info materialen over dementie beschikbaar en geeft voorlichting over het ziektebeeld. Communicatiekanalen die hiervoor worden ingezet zijn onder andere de website van de afdeling (www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant) en de website van Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl).  Tevens worden info-stands ingericht bij Alzheimer Cafés en ook externe activiteiten zoals bijvoorbeeld beurzen, markten en braderieën. Vrijwilligers van de afdeling verzorgen informatie-bijeenkomsten over dementie. Het bestuurslid Info en Voorlichting ziet er op toe dat de voorlichters over voldoende bagage hiervoor beschikken en faciliteert deze.

Samen dementievriendelijk
Op het gebied van info en voorlichting werkt Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant samen met Samen dementievriendelijk. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie dat krachten bundelt van betrokken organisaties voor mensen met dementie. Samen dementievriendelijk wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving en verzorgt daartoe trainingen voor commerciële en niet-commerciële organisaties. Tijdens de training wordt uitleg gegeven over het herkennen van dementie en worden handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan. Dit met het doel te bewerkstelligen dat mensen met dementie zo lang en zo goed als mogelijk is in de samenleving kunnen blijven functioneren. Bedoelde trainingen worden verzorgd door personen die hiertoe door Samen dementievriendelijk zijn opgeleid en geschikt zijn bevonden. Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant promoot in haar werkgebied de inzet van 
trainingen onder de vlag van Samen dementievriendelijk.Nadere informatie over Samen dementievriendelijk is gepubliceerd op: www.samendementievriendelijk.nl.

Vrijwilligers
Meer dan vijftig personen zijn als vrijwilliger actief binnen Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.  De vrijwilligers vormen het fundament van de organisatie. Elke vrijwilliger levert met zijn of haar vaardigheden, kennis en ambities een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding  voor verrichte werkzaamheden; gemaakte kosten worden wel vergoed. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van Alzheimer Nederland.

Externe vertegenwoordigingen
Een bestuurder van de afdeling komt op voor de belangen van mensen met dementie bij zorgorganisaties en gemeenten in de regio door deelname aan de netwerkorganisatie RPD (Regionaal Platform Dementie ondersteuning). Het RPD verbetert de kwaliteit van de zorg door het ondersteunen van instellingen die actief zijn op het gebied van dementie.Tevens draagt de afdeling bij aan het dementievriendelijk maken van Noord-Brabant door een zetel in het bestuur van de pg-raad (Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie).
 
Financiën
Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant ontvangt voor de bekostiging van haar activiteiten een subsidie van Alzheimer Nederland.  De hoogte van het  subsidie wordt vastgesteld op basis van een aantal meetpunten zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners van het werkgebied en het aantal mensen met dementie in het werkgebied. De financiële bijdrage die Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant zodoende ontvangt is niet toereikend om de vele activiteiten van de afdeling te bekostigen. Het subsidie van Alzheimer Nederland is € 12.500,00 per jaar terwijl de geraamde kosten ruim € 20.000,00 bedragen.
 
Vandaar dat ter aanvulling hiervan op 28 september 2015 een fundraising organisatie in het leven is geroepen te weten: Stichting voor Vrienden van Mensen met Dementie, West-Brabant. Aan de Stichting is per oprichtingsdatum ANBI-status toegekend.  Op www.vriendenvanmensenmetdementie.nl is informatie over de Stichting gepubliceerd.

 
Informatie
Voor nadere informatie over Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant
kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur:
Ad Vos
Planken Wambuis 41, 4708 DZ Roosendaal advos@alzheimerwb.nl
0165 542 969 / 06 295 639 12 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu