Jr5Nr8 - Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jr5Nr8


NIEUWSBRIEF

29 NOVEMBER 2019                                     JAARGANG 5                                             NUMMER 8  Nieuw bestuurslid Communicatie.

Per 1 november heeft Pierre Chamuleau zich aangesloten als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Pierre is ruim 40 jaar werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs als leraar Nederlands. Inmiddels geniet hij al weer enkele jaren van zijn pensioen. Vanuit het bestuur gaat Pierre zich de komende periode oriënteren op de portefeuille communicatie. Ter kennismaking met het werk van Alzheimer West-Brabant in het algemeen en communicatie in het bijzonder zal Pierre de komende periode regelmatig activiteiten van onze Afdeling bezoeken.

Terugblik op vrijwilligersbijeenkomst 14 november 2019

Donderdag 14 november werd onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Doel van deze bijeenkomst is elkaar te informeren over de activiteiten van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. De bijeenkomst werd bezocht door 32 vrijwilligers. Met een voorstelrondje aan het begin van deze bijeenkomst hoorden we van alle aanwezigen over hun functie binnen Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.

Voorzitter Ad Vos bracht verslag uit over de gang van zaken binnen het bestuur, waarbij ook de samenstelling van het bestuur aan de orde kwam. Twee nieuwkomers in het bestuur, Hein Wouters (bestuurslid Alzheimer Cafés) en Pierre Chamuleau die zich op de bestuursfunctie ‘Communicatie’ oriënteert, stelden zichzelf voor. Gemeld werd dat Anneke Kuijpers, bestuurslid Belangenbehartiging, haar werkzaamheden voor de Afdeling per 1 januari 2020 beëindigt.
Ad Vos stopt per 30 juni 2020 als voorzitter omdat hij dan 8 jaar in deze functie actief is. Regelgeving van Alzheimer Nederland bepaalt dat de voorzitter, secretaris en penningmeester van een regio maximaal acht jaar hun functie mogen uitoefenen.

René van de Broek gaf uitleg over zijn vertegenwoordigingen namens Alzheimer West-Brabant in het Dementienetwerk West-Brabant en de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie.

Ceciel Coppens informeerde ons over NEXIOS, het programma dat Alzheimer Nederland in gebruik heeft genomen naar aanleiding van gewijzigde privacy wetgeving.
Zij ging daarbij in op de implementatie van het programma binnen onze Afdeling.

Hans Steinebach lichtte de aanwezigen in over de stand van zaken met betrekking tot trainingen van Samendementievriendelijk en voorlichtingsactiviteiten in onze regio.

De aanwezige coördinatoren Alzheimer Cafés brachten, na een algemene inleiding van Hein Wouters, verslag uit over de gang van zaken binnen de Alzheimer Cafés.
De vrijwilligers die als Belangenbehartiger in de regio actief zijn belichtten de werkwijze van de Platforms Belangenbehartiging Dementie en hun rol daarin. In elk van de zes gemeenten die tot het werkgebied van Alzheimer West-Brabant behoren is zo’n platform actief.

Regio Coördinator Brabant van Alzheimer Nederland, Sandra Conijn, was niet in de gelegenheid bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. In verband daarmee stuurde zij een tweetal notities: ‘Bericht van de regio coördinator’ en ‘Enkele hoogtepunten vanuit de landelijke organisatie’. Beide berichten zijn als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

De vrijwilligersbijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn ‘onder het genot van een drankje en een hapje’.

Beheer uw gegevens in NEXIOS

NEXIOS kwam aan de orde tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 14 november jongstleden en ongetwijfeld hebt u er ook eerder al over gehoord.
NEXIOS is een systeem dat wordt ingezet om gegevens van vrijwilligers goed te beheren.
Het is bedoeld voor alle vrijwilligers van Alzheimer Nederland, dus ook voor de vrijwilligers van regio West-Brabant.
Alzheimer Nederland heeft het systeem in gebruik genomen om te kunnen voldoen aan regelgeving in het kader van de nieuwe privacy wetgeving die medio vorig jaar van kracht is geworden.
Het is de bedoeling dat u zelf uw gegevens in NEXIOS beheert.

Inloggen in NEXIOS doet u via: https://relatiebeheer.alzheimervrijwilligers.nl/login.
U logt in met het wachtwoord dat u hiertoe eerder van Ceciel Coppens hebt ontvangen.
Als u bent ingelogd, ziet u links boven in het scherm een beknopte weergave van uw gegevens in NEXIOS. Klik op 'Bewerken' om ál uw gegevens in te zien. Wilt u iets aanpassen dan klikt u op 'Wijzigen' (rechts bovenaan op het scherm).

Tonen e- mailadres en telefoonnummer

De gegevens die over u in NEXIOS zijn opgenomen, zijn door slechts een zeer beperkt aantal vrijwilligers van onze Afdeling in te zien. Staat u toe dat uw telefoonnummer en e-mailadres door alle vrijwilligers kunnen worden ingezien, dan dient u daarvoor toestemming te geven door 'tonen op profielpagina (optioneel)' op uw pagina aan te vinken. Als u wijzigingen in uw gegevens hebt aangebracht, vergeet dan niet om naar beneden te scrollen en de knop 'Opslaan' aan te klikken. U bereikt uw pagina via 'Wijzigen (rechts bovenaan op het scherm) zoals in de vorige alinea aangegeven.

Informatie over NEXIOS

Handleidingen en uitleg over NEXIOS vindt u via de link: https://www.alzheimervrijwilligers.nl/handleidingen-en-uitleg-nexios.
Mocht u, na de handleiding en uitleg geraadpleegd te hebben alsnog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ceciel Coppens. Haar contactgegevens treft u onderstaand aan.
Ceciel Coppens, tel. 0165-551689 of 06-23733728 mail c.coppens@alzheimervrijwilligers.nl


Ingebruikname e-mailadressen NEXIOS

Het is de bedoeling dat een aantal vrijwilligers van onze Afdeling e-mailadressen binnen NEXIOS in gebruik neemt. Alzheimer Nederland schrijft dit voor op basis van regelgeving in het kader van privacy wetgeving. Het in gebruik nemen van een NEXIOS e-mailadres verloopt via een Microsoft account van Alzheimer Nederland dat aan betrokkenen beschikbaar wordt gesteld. Vrijwilligers waarvoor dit van toepassing is hebben hier bericht over ontvangen of gaan hier nog bericht over ontvangen.

Het betreft: -leden van het bestuur, -coördinatoren Alzheimer Cafés, -beheerders ledenbestand, -belangenbehartigers, -andere vrijwilligers die vanwege hun functie over een NEXIOS e-mailadres moeten beschikken.

Het is de bedoeling dat deze transitie op 31 december van dit jaar is gerealiseerd.
Per die datum vervallen de 'alzheimerwb.nl' e-mailadressen die thans nog in gebruik zijn.
Volledigheidshalve geven wij onderstaand een opsomming van nieuwe e-mailadressen die op dit moment operationeel zijn. In voorkomend geval gelieve u déze e-mailadressen te gebruiken.

Correspondentieadres Afdeling wbrabant@alzheimer-nederland.nl 
Bestuur René van den Broek (secretaris) r.vandenbroek@alzheimervrijwilligers.nl                         
Ceciel Coppens (vrijwilligers) c.coppens@alzheimervrijwilligers.nl 
Anton Flinkenflögel (vice-voorzitter) a.flinkenflogel@alzheimervrijwilligers.nl                          
Anneke Kuijpers (belangenbehartiging) a.kuijpers-verhoef@alzheimervrijwilligers.nl 
Hans Steinebach (Info & Voorlichting) h.steinebach@alzheimervrijwilligers.nl                         
Ad Vos (voorzitter) a.vos@alzheimervrijwilligers.nl 
Hein Wouters (Alzheimer Cafés) h.wouters@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Cafés Bas van Andel (coördinator Woensdrecht) b.vanandel@alzheimervrijwilligers.n
Ruud van den Eeden (coördinator Halderberge) r.vandeneeden@alzheimervrijwilligers.nl          
Els Mulder (coördinator Steenbergen) e.mulder-nootenboom@alzheimervrijwilligers.nl 
Raymond van Oosterbos (coördinator BoZ) r.vanoosterbos@alzheimervrijwilligers.nl                
Adriënne Roks (coördinator Roosendaal) a.roks@alzheimervrijwilligers.nl 
Ineke Zijtregtop (secretaris Roosendaal) i.zijtregtop@alzheimervrijwilligers.nl                          
Regio coördinator Brabant (Sandra Conijn) s.conijn@alzheimer-nederland.nl

Volledigheidshalve merken wij op dat nog niet alle vrijwilligers die over een ‘alzheimervrijwilligers' e-mailadres moeten beschikken hun e-mailadres in gebruik hebben kunnen nemen. Bovenstaande lijst wordt dan ook later aangevuld.

Bijgaand 2 bijlagen: 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu