- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:NIEUWSBRIEF

19 MEI 2018                                                                                                                                      JAARGANG 4 NUMMER 2


Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Consequenties voor registratie in verband met Alzheimer Cafés

In onze Nieuwsbrief van 19 maart 2018 meldden wij dat invoering van de wet algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei aanstaande consequenties gaat hebben voor het registreren van adresgegevens van belangstellenden voor en bezoekers van Alzheimer Cafés. Thans kunnen wij grotendeels overzien van welke consequenties sprake zal zijn en informeren wij u over de wijze waarop wij gaan voldoen aan de eisen die in het kader van de nieuwe wetgeving worden gesteld.

Registratie bij binnenkomst

Het is niet meer toegestaan op een lijst aan te tekenen welke personen bij een Alzheimer Café aanwezig zijn. Deze registratie gebruikten wij om aan gemeenten te rapporteren hoeveel personen aanwezig zijn en uit welke plaatsen zij afkomstig zijn. Om deze rapportage te kunnen blijven verzorgen -zonder naam gegevens te registreren- hebben we de scheurbriefjes zodanig aangepast dat hiermee kan worden aangegeven in welke plaats de bezoeker woont. Voor alle Alzheimer Cafés geldt dat ingaande het eerstvolgend Alzheimer Café de nieuwe scheurbriefjes gebruikt zullen worden. De coördinatoren van de Alzheimer Cafés hebben deze voor hun cafés ontvangen.

Opname in adressenbestand

Een persoon die het Alzheimer Café voor de eerste keer bezoekt kan een intekenlijst voor het ontvangen van de informatieflyer van het Alzheimer Café invullen. De intekenlijst bevat informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan regelgeving op het gebied van privacy wetgeving. In het kader van deze wetgeving mogen wij geen persoonsgegevens opvragen en bewaren die wij niet gebruiken. Er is een intekenlijst voor personen die de flyer per e-mail willen ontvangen en een intekenlijst voor personen die de flyer per post willen ontvangen. Beide intekenlijsten zijn, gezien de vormgeving daarvan, duidelijk herkenbaar. Voor alle Alzheimer Cafés geldt dat ingaande het eerstvolgend Alzheimer Café de nieuwe intekenlijsten gebruikt zullen worden. De (nieuwe) intekenlijsten worden tijdig bij de coördinatoren bezorgd.

Tekst op informatieflyer en in begeleidend e-mailbericht

In de informatieflyer en voor zover van toepassing eveneens in het begeleidend e-mailbericht wordt in het vervolg de navolgende tekst opgenomen.

"Uw gegevens worden verwerkt volgens onze privacyverklaring: www.alzheimer-nederland.nl/privacy. Als u deze flyer niet meer wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een bericht te sturen naar ons e- mailadres info@alzheimerwb.nl of het postadres van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant : Postbus 3060, 4700 GB Roosendaal. U gelieve in uw berichtgeving te vermelden dat deze betrekking heeft op het Alzheimer Café -naam van het Alzheimer Café-. Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons bestand."

Berichten die zodoende via het centraal e-mailadres en de postbus worden ontvangen worden doorgestuurd naar de beheerder ledenbestand van het desbetreffende Alzheimer Café.
Voor alle Alzheimer Cafés geldt dat deze tekst vanaf de eerstkomende berichtgeving gebruikt zal worden.

Eenmalige actie

Alle personen en instellingen die in de adressenbestanden Alzheimer Cafés zijn opgenomen ontvangen eenmalig een bericht met relevante informatie over de privacy wet en de wijze waarop wij aan de wetgeving voldoen. De beheerders ledenbestand ontvangen bericht over hoe deze actie in de praktijk te brengen.

Volgende stap

Met het doorvoeren van bovenomschreven wijzigingen voldoen wij aan de eisen die in het kader van de nieuwe wetgeving worden gesteld. De volgende stap is dat de adressenbestanden inzake Alzheimer Cafés bij Alzheimer Nederland worden opgeslagen. Het beheer en gebruik van de bestanden blijft ongewijzigd in handen van de beheerders ledenbestand. Het is de bedoeling dat deze transitie uiterlijk ultimo 2018 is gerealiseerd. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Coördinatie door te voeren wijzigingen

Het doorvoeren van de veranderingen zoals hiervoor omschreven wordt gecoördineerd door Ad Vos in zijn hoedanigheid als bestuurslid Alzheimer Cafés. Bij vragen kunt u altijd contact met hem opnemen (advos@alzheimerwb.nl).


Wet Algemene verordening vrijwilligers gegevensbescherming

Consequenties voor registratie (adres) gegevens vrijwilligers en beroepskrachten

Ook voor het registreren van adres- en andere gegevens van vrijwilligers en beroepskrachten die medewerking aan onze activiteiten verlenen heeft nieuwe wetgeving gevolgen. Hiertoe zal actie worden ondernomen door ons bestuurslid vrijwilligers: Ceciel Coppens. Met een volgende editie van de Nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

Audit Alzheimer Cafés

Conform de regels van Alzheimer Nederland dient eens in de paar jaar ieder Alzheimer Café door het bestuur van een regio geauditeerd te worden. De bedoeling van een audit is te kijken hoe het gaat in het Alzheimer Café. Hoe opereert het Café, wat heeft men nodig, hoe verloopt de communicatie tussen Alzheimer Café en bestuur, etc.
Doel van de audit is niet om plussen en minnen uit te delen maar om met elkaar in een open gesprek te horen hoe het Alzheimer Café loopt, te signaleren wat goed gaat en wat het Alzheimer Café nodig heeft om nog beter te kunnen functioneren.
De audit verloopt volgens onderstaande procedure:
1. In verband met de audit bezoeken 2 bestuursleden, t.w. Anton Flinkenflögel en Hans Steinebach, het Café en wonen de bijeenkomst en de nabespreking met vrijwilligers en beroepskrachten bij.
2. Na deze bijeenkomst zetten de beide bestuursleden hun bevindingen op een rij en bespreken deze met een delegatie van het Alzheimer Café.
3. Dit leidt tot een conceptrapportage die toegestuurd wordt aan de coördinator van het Alzheimer Café.
4. Het Alzheimer Café is dan nog in de gelegenheid een reactie te geven.
5. Tot slot sturen de beide bestuursleden hun verslag naar het bestuur.

Kortom, Anton en Hans gaan in de komende periode ieder Alzheimer Café in onze regio bezoeken en hebben daarvoor de volgende planning gemaakt.
• 28 mei: AC Bergen op Zoom
• 11 juni: AC Steenbergen
• 18 juni: AC Roosendaal
• 3 september: AC Halderberge
• 10 september: AC Woensdrecht

Eventuele vragen over de audits van de Alzheimer Cafés kun je bespreken met Hans Steinebach, hans.steinebach@alzheimerwb.nl, 0165 557 540, 06 570 18 385.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu