- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF

19 MAART 2018                                                                                                                  JAARGANG 4 NUMMER 1


Bestuurslid Communicatie
   
Tot bestuurslid communicatie van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant is benoemd: Marianne van Broekhoven.
Marianne is 64 jaar en woont in Roosendaal. Van 1981 tot 2014 was Marianne werkzaam bij stichting Groenhuysen als o.a. ambtelijk secretaris ondernemingsraad en vertrouwenspersoon medewerkers.
Vanaf 2014 is zij betrokken bij Alzheimer West-Brabant door het beheren van het ledenbestand van het Alzheimer Café voor de gemeente Woensdrecht.
Als bestuurslid communicatie ondersteunt en adviseert zij over de inzet van communicatie-middelen zowel intern als ook extern gericht en is zij mede verantwoordelijk voor de voor-bereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van de organisatie in zijn geheel en het aandachtsveld communicatie in het bijzonder.
In uitvoerende zin is het bestuurslid communicatie betrokken bij de website van Alzheimer West-Brabant en de nieuwsbrief van de afdeling. Wij zijn blij met de bereidheid van Marianne deze functie op zich te nemen en wensen haar daar alle succes mee toe.


Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht met regelgeving over het omgaan met gegevens van privé personen. Deze richtlijn gaat consequenties hebben voor adressenbestanden die wij aanhouden in verband met Alzheimer Cafés.
De richtlijn betekent onder andere dat gegevens uit bedoelde adressenbestanden enkel mogen worden gebruikt voor het aankondigen van Alzheimer Cafés en beslist niet voor andere doeleinden.
Deze handelswijze wordt overigens al langer conform door ons toegepast.
Verder zal het niet zijn toegestaan namen te noteren van personen die als bezoeker aanwezig zijn bij een Alzheimer Café. Dat betekent dat we moeten stoppen met het 'registreren bij binnenkomst' zoals we dat nu doen. Wel kunnen we via scheurbriefjes inventariseren en registreren hoeveel bezoek(st)ers voor de eerste keer aanwezig zijn, hoeveel bezoek(st)ers in totaal aanwezig zijn en uit welke plaatsen zij afkomstig zijn. We hebben deze gegevens nodig voor de rapportage aan de gemeenten die de Alzheimer Cafés bekostigen.
Als oplossing om aan de gestelde vereisten te voldoen zien we voorlopig de werkwijze dat bezoek(st)ers bij binnenkomst de vraag wordt gesteld of zij al eerder aanwezig waren, of zij zijn opgenomen in het adressenbestand van het Alzheimer Café en of zij dit al dan niet op prijs stellen.

Voor het (anoniem) registreren van de herkomst van bezoek(st)ers is een nieuw scheurbriefje ontwikkeld dat hiervoor kan worden gebruikt. Het scheurbriefje biedt de bezoek(st)er tevens de mogelijkheid aan te geven of de presentatie van het onderwerp als 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende' is ervaren.
Vanuit het coördinatorenoverleg Alzheimer Cafés gaan we de consequenties van de wetswijziging zorgvuldig met de vrijwilligers en beroepskrachten van de Alzheimer Cafés communiceren. We doen dat de komende maanden, zodat we per 25 mei 2018 volgens de nieuwe regelgeving kunnen handelen.


Voorlichtingsteam Alzheimer West-Brabant geformeerd

Onder aanvoering van ons bestuurslid Info en Voorlichting, Hans Steinebach, is binnen onze afdeling een team geformeerd met mensen die vanuit Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, aan de slag zullen gaan als voorlichter op het gebied van dementie. De voorlichters hebben een opleidingstraject doorlopen dat hen voldoende handvatten biedt namens onze organisatie op verantwoorde wijze voorlichtingsbijeenkomsten over dementie te verzorgen.
Het voorlichtingsteam van Afdeling West-Brabant bestaat op dit moment uit: Jeanne Brooijmans, Ruud van den Eeden, Annelie van Ghert, Martien van Leeuwen, Hans Steinebach, Melissa de Waal en Margot Wentink.
Jeanne, Ruud, Annelie, Martien en Hans zijn al langer vrijwilliger bij onze afdeling; Melissa en Margot zijn nieuwkomers die we graag van harte welkom heten.
Als u zich aangetrokken voelt tot het vak 'voorlichter' en daar meer over wilt weten kunt u altijd contact opnemen met bestuurslid Hans Steinebach.

Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio

In samenwerking tussen de VBOB (belangenbehartiger voor senioren uit de provincie Brabant), het Care Innovation Center (Het Huis van Morgen) uit Roosendaal en het voorlichtingsteam van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant wordt de komende periode in West-Brabant een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over dementie verzorgd.

Onder de titel ‘Vitaal Brabant’ worden 2 presentaties gegeven: een door voorlichters van onze regio en een door voorlichters van het Care Innovation Center. De presentaties zijn er op gericht om de sociale veerkracht van ons allemaal te vergroten en dat moet ervoor zorgen dat mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant.
In een aantal gemeenten in onze regio lopen nog gesprekken van de VBOB met de gemeente en onze belangenbehartigers over deze presentaties. In een aantal gemeenten zijn al concrete afspraken gemaakt, zoals
• Gemeente Woensdrecht: op 20 maart in Hoogerheide (MFC Kloosterhof) en op 10 april in Putte (MFC De Biezen). Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
• Gemeente Steenbergen: op 4 april in Steenbergen (‘t Cromwiel) en op 24 mei in Dinteloord (Het Dorpshuis). Ook deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur.

De presentaties over dementie worden verzorgd door voorlichters van onze regio.

Bij elke bijeenkomst is een info tafel aanwezig die wordt bemand door vrijwilligers van de desbetreffende Alzheimer Cafés.
We nodigen iedereen van harte uit een kijkje te komen nemen bij deze bijeenkomsten.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu