- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF

23 NOVEMBER 2017                                                                                                                 JAARGANG 3 NUMMER 4


Gedichtenbundel voor Woensdrecht

Tijdens haar bijeenkomst van maandag 13 november presenteerde de werkgroep Alzheimer Café Woensdrecht haar gedichtenbundel met tweeëntwintig gedichten in het teken van dementie. Het eerste exemplaar werd door Ad Vos aangeboden aan burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht. Hij legde daarbij uit dat op menig bijzondere en creatieve manier uiting kan worden gegeven aan emoties rondom het thema dementie. Als voorbeelden noemde hij de dansvoorstelling en de fototentoonstelling die onlangs elders in West-Brabant (Roosendaal en Steenbergen) werden georganiseerd. Voor de gemeente Woensdrecht en eerder ook voor Roosendaal is gekozen voor een gedichtenbundel.
De bundel bevat gedichten van de hand van Jan Musters en Eric van Deelen en is geïllustreerd met foto’s uit alle dorpen van de gemeente Woensdrecht. Ad Vos sprak lovende woorden over de aandacht die binnen de gemeente Woensdrecht aan dementie wordt besteed. Burgemeester Adriaansen zei zich bewust te zijn van de noodzaak daartoe omdat het probleem van dementie binnen de gemeente Woensdrecht zeer wel aan de orde is.
Het aantal mensen met dementie in die gemeente bedraagt ruim 400.
‘Het is dan ook vanzelfsprekend dat Woensdrecht ervoor heeft gekozen dementievriendelijke gemeenschap te willen zijn’ aldus de burgemeester.
De digitale versie van de gedichtenbundel is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Programma Alzheimer Cafés 2018

Als bijlage bij deze nieuwbrief treft u de planning van data en onderwerpen voor de Alzheimer Cafés 2018 aan. Nieuw element hierin is dat dezelfde onderwerpen die bij meerdere Alzheimer Cafés aan de orde komen verspreid over het jaar zijn ingepland. Het programma zal in digitale dan wel papieren versie worden toegestuurd aan iedereen die in de adressenbestanden Alzheimer Cafés voorkomt. Het programma zal tevens worden toegestuurd aan de politieke partijen uit ons werkgebied die wij eerder benaderden met de vraag in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan dementie te besteden.

Financiële afwikkeling 2017

Per 31 december aanstaande moet onze penningmeester financiële zaken die betrekking hebben op 2017 afronden. In verband hiermee wordt u verzocht declaraties die betrekking hebben op de eerste elf maanden van dit jaar uiterlijk op 7 december aanstaande bij de penningmeester in te dienen en declaraties over de maand december 2017 op uiterlijk vrijdag 5 januari 2018.
Volledigheidshalve vermelden wij de contactgegevens van onze penningmeester:
Adrie Hellemons, Mill Hillplein 75, 4701 BS Roosendaal / adrie.hellemons@alzheimerwb.nl / 0165 513 557 / 06 313 34059.
Namens de penningmeester danken wij u op voorhand voor uw medewerking.


Instellen team voorlichters
Een van de aandachtsvelden van onze Afdeling is Info en Voorlichting. Dit aandachtsveld brengen we op verschillende manieren in de praktijk met als belangrijkste het inrichten van info tafels tijdens Alzheimer Cafés. Wij willen hieraan een nieuwe activiteit structureel toevoegen, namelijk het instellen van een groep voorlichters namens Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Belangrijkste taak voor deze personen is het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten over dementie in zijn algemeenheid. Het uitoefenen van de functie voorlichter vergt opleiding en facilitering en het is vanzelfsprekend dat wij hiervoor zorg dragen. Voorlichters worden als zodanig geregistreerd bij Alzheimer Nederland en ontvangen van Alzheimer Nederland steeds updates over beschikbaar voorlichtings-materiaal. De functieomschrijving van voorlichter is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Het team ‘voorlichters’ wordt aangestuurd door bestuurslid Info en Voorlichting Hans Steinebach. Vrijwilligers van onze afdeling en beroepskrachten waarmee wij samenwerken die zich als voorlichter willen aanmelden of nadere informatie over de functie wensen kunnen contact opnemen met Hans Steinebach:
hans.steinebach@alzheimerwb.nl / 0165 557 540 / 06 570 18385.
Hans kan tevens nadere toelichting geven op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voorlichter te kunnen worden.
De functie ‘voorlichter’ namens Alzheimer West-Brabant heeft raakvlakken met de functie ‘trainer’ bij Samen dementievriendelijk. Nadere informatie over Samen dementievriendelijk en de trainersfunctie daarvan vindt u op: www.samendementievriendelijk.nl.

Donatie van Rotaryclub
Op dinsdag 21 november verzorgde Prof. dr. Erik Scherder een lezing in Sprundel. Dit gebeurde op uitnodiging van Rotaryclub Rucphen-Zundert-Halderberge. Na afloop van de zeer wel indrukwekkende en interessante lezing werd bekendgemaakt dat de Rotaryclub een bedrag van € 1000,00 wil bijdragen aan het werk van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Het bedrag werd met het overhandigen van een cheque op symbolische wijze aangeboden aan Ad Vos en Martien Schumacher.
Het bedrag zal worden gereserveerd voor activiteiten binnen de gemeente Rucphen en worden besteed in overleg met Martien Schumacher in zijn hoedanigheid als belangen-behartiger vanuit Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant binnen de gemeente Rucphen.

Vrijwilligersbijeenkomst 26 oktober 2017

Donderdagavond 26 oktober 2017 werd in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg in Roosendaal een overleg voor de vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant gehouden. Het doel van het overleg voor vrijwilligers dat jaarlijks wordt gehouden is elkaar te informeren over activiteiten die binnen de afdeling plaatsvinden en ideeën daarover uit te wisselen. De bijeenkomst werd door 28 vrijwilligers van de afdeling bijgewoond.
Hierna passeren de onderwerpen die aan de orde kwamen in kort bestek de revue.

Vacatures
Er zijn twee vacatures die dringend invulling behoeven namelijk voor de functie belangenbehartiger en voor de functie coördinator Alzheimer Café; beiden voor de gemeente Woensdrecht.

Indienen declaraties
De voorzitter merkt op dat niet alle vrijwilligers gebruik maken van de mogelijkheid door hen gereden kilometers en andere gemaakte kosten te declareren. Hij wijst er (nogmaals) op dat eenieder het recht heeft gemaakte kosten bij de penningmeester te declareren.

Lief en leed potje
Binnen de afdeling is er een lief en leedpotje dat bedoeld is om bij bijzondere situaties in de privé sfeer medeleven en belangstelling richting vrijwilligers te tonen. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan het sturen van een kaartje of een boeketje bloemen als er iets bijzonders aan de hand is. Het lief en leedpotje wordt beheerd door Ceciel Coppens in haar hoedanigheid als bestuurslid vrijwilligers. De voorzitter doet een oproep aan de vrijwilligers bij Ceciel te melden als er situaties bekend zijn waar aandacht aan besteed zou moeten worden.

Communicatie
Communicatiekanalen die richting intern en extern worden ingezet zijn: de nieuwsbrief, de website, aankondigingen Alzheimer Cafés en facebook. Adriënne Roks coördineert onze publicaties op facebook. Ad Verbiest vraagt aandacht voor aanlevering van berichten voor publicatie op de website. Hij merkt op zo nu en dan beperkingen te ondervinden omdat de mogelijkheden die de website biedt niet altijd toereikend zijn.

Info en voorlichting
Collinda Verhoeve heeft onlangs de trainerscursus Samen dementievriendelijk gevolgd. Steeds meer organisaties en instellingen willen het keurmerk dementievriendelijk ontvangen. Dit is een positieve ontwikkeling.
Voorts wordt in het kader van dit agendapunt gemeld dat er wordt gewerkt aan het opzetten van een centraal adressenbestand, voor het verspreiden van informatie anders dan over Alzheimer Cafés.

Verslag activiteiten per gemeente
Zowel de aanwezige belangenbehartigers als ook de aanwezige coördinatoren van de Alzheimer Cafés brengen verslag uit over de activiteiten die de afgelopen periode zijn ondernomen en geven uitleg over de activiteiten die de komende periode op het program staan.
Hierbij kwamen de navolgende onderwerpen aan de orde.

Bergen op Zoom
-Activiteiten in het kader van project dementievriendelijke gemeenschap,
-voorlichtingsbijeenkomsten voor tennisvereniging en buurtpreventie,
-landelijk uitrollen van opleidingsprogramma vanuit ABN/AMRO Bergen op Zoom,
-samenwerking met middelbare school,
-aandacht voor het project leeftijdsvriendelijke gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom.

Halderberge
-Platform belangenbehartiging dementie is van start gegaan,
-flyer over dementie uitgegeven die in samenwerking met jongeren is ontwikkeld,
-diverse cursussen dementie vriendelijk.

Roosendaal
-Naar aanleiding van themabijeenkomst zijn nieuwe partners bij het platform
belangenbehartiging dementie aangesloten,
-jubileumweek 750 jaar Roosendaal start op 21-9-2018 (Wereld Alzheimer Dag),
de mogelijkheid tot samenwerking met het jubileumcomité wordt onderzocht.

Rucphen
-Samenwerking met Geheugenschakel,
-samenwerking bij bijeenkomst voor senioren in Sprundel (120 bezoekers),
-lezing Prof. dr. Scherder op 21 november in Rucphen.

Steenbergen
-Diverse activiteiten in het kader van dementievriendelijke gemeenschap,
o.a. toneel/cabaretvoorstelling.

Woensdrecht
-Deelgenomen aan Vergeten Festival in Ossendrecht en Putte,
-aandacht voor vacatures Woensdrecht gewenst,
-binnenkort presentatie gedichtenbundel dementie.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu