- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:NIEUWSBRIEF

14 MAART 2016                                                                                                     JAARGANG 2 NUMMER 1

Update website

De afgelopen periode is aandacht besteed aan het updaten van onze website: www.alzheimerwb.nl. Dit is een website die we gebruiken naast de website van Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl) waarop Alzheimer West Brabant eigen ruimte heeft. Het actualiseren van onze website is nog niet afgerond, maar een aantal onderdelen is inmiddels al wel aangepast.
De mogelijkheden die de website van Alzheimer Nederland ons biedt zijn op dit moment niet toereikend. Vandaar dat Alzheimer West Brabant indertijd voor een eigen website heeft gekozen. Wetende dat Alzheimer Nederland doende is haar website aan te passen verwachten wij en hebben wij er alle vertrouwen in dat de website van Alzheimer Nederland binnen afzienbare tijd voldoende mogelijkheden voor onze berichtgeving gaat bieden zodat www.alzheimerwb.nl kan komen te vervallen.

Vacatures

Binnen Alzheimer West Brabant is momenteel sprake van een groot aantal vacatures. Het betreft vacatures voor Alzheimer Cafés, voor de sector Belangenbehartiging en voor het Bestuur. Zowel in lokale media als ook anderszins besteden we aandacht aan vacatures. Informatie over de vacatures voor Alzheimer Cafés en Belangenbehartiging vindt u onder "vacatures" op www.alzheimerwb.nl. Ideeën voor de invulling van de vacatures zijn van harte welkom! Hebt u zelf interesse of kent u iemand die een vacature zou kunnen invullen, laat het ons weten: advos@alzheimerwb.nl, 0165 542 969.

Alzheimer Cafés in samenwerking met Regionaal Platform Dementieondersteuning (R.P.D.)

Voor het organiseren van Alzheimer Cafés werken wij samen met partners zoals Stichting Groenhuysen, Stichting tanteLouise-Vivensis, GGZ Westelijk Noord Brabant en thuiszorgorganisatie TWB. In het verleden vond aansturing van de Alzheimer Cafés plaats vanuit de "Stuurgroep A.C.'s" waarvan naast Alzheimer West Brabant ook Stichting Groenhuysen, Stichting tanteLouise-Vivensis en GGZ Westelijk Noord Brabant deel uitmaakten. De inzet van beroepskrachten ten behoeve van Alzheimer Cafés wordt bekostigd door de desbetreffende Gemeente. Organisatiekosten van Café bijeenkomsten komen voor rekening van Alzheimer West Brabant.
Ingaande 1 januari 2016 worden de Alzheimer Cafés georganiseerd onder de vlag van het R.P.D. (Regionaal Platform Dementieondersteuning).Het R.P.D. is een samenwerkingsverband tussen 27 instellingen uit West Brabant, zoals onder andere aanbieders van zorg, ouderenorganisaties, belangenbehartigers, het ziekenhuis en de gemeenten. De keuze ingaande 1 januari 2016 in R.P.D. verband Alzheimer Cafés te organiseren is ingegeven door de verwachting dat hiermee gebruik kan worden gemaakt van kennis en ervaring die bij partners van het R.P.D. aanwezig is.

De gemeenten die de inzet van beroepskrachten financieren hebben de wens uitgesproken dat de inzet van beroepskrachten vermindert en dat meer werkzaamheden door vrijwilligers van Alzheimer West Brabant worden verricht. Wij hebben wat dit betreft een inspanningsverplichting op ons genomen, maar beseffen en hebben ook richting de Gemeenten gecommuniceerd dat onze inbreng afhangt van ambities en mogelijkheden van vrijwilligers.

Website Regionaal Platform Dementieondersteuning

Zowel bestuurlijk als ook anderszins is Alzheimer West Brabant nauw betrokken bij het Regionaal Platform Dementieondersteuning. Het R.P.D. heeft een bijzonder interessante website. U vindt deze onder: www.dementiewegwijzer.nl.

Belangenbehartiging

In vier van de zes gemeenten die tot het werkgebied van Alzheimer West Brabant behoren zijn op dit moment belangenbehartigers actief. Voor de gemeenten Roosendaal en Woensdrecht is vooralsnog sprake van vacatures. De belangenbehartigers richten zich met name op het dementie vriendelijk maken van de West Brabantse gemeenschap.

West Brabant op weg naar een dementie vriendelijke samenleving
West Brabant wil alle mensen met dementie en hun mantelzorgers in hun eigen woon- en leefomgeving een dementievriendelijke samenleving en een dementievriendelijke leef-
omgeving bieden.
Zo’n samenleving en leefomgeving dragen bij aan het zich thuis kunnen blijven voelen, het kunnen blijven participeren en het kunnen ontvangen van voldoende goede ondersteuning ‘thuis’, in de eigen wijk of kern.

Kenmerken van een dementie vriendelijke gemeente
Net zoals andere kwetsbare groepen maken personen met dementie deel uit van de samenleving. Vooral het belang van een plaats binnen de lokale gemeenschap kunnen blijven hebben kan niet voldoende onderkend worden. Hoe veranderen we onze wijken, dorpen, gemeenten en steden in plekken die een leven met dementie beter mogelijk maken?

Een dementie vriendelijke gemeente/gemeenschap.
  • Is een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en waarin er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn.
  • Een ‘dementie vriendelijke’ gemeente is een ‘mens vriendelijke’ gemeente.Door aandacht voor het omgaan met dementie te vergroten wordt de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers   bevorderd.
• Kent een woon-/leefsituatie waarin de persoon met dementie zich thuis, vertrouwd en veilig voelt en waarin deze en zijn mantelzorger in de eigen thuissituatie voldoende ondersteuning, begeleiding en zorg kunnen ontvangen.
• Is een gemeenschap waar men zorgt voor elkaar. Waar men kan blijven deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, zang- of biljartvereniging.
• Kent een voorzieningenniveau dat mensen met dementie en hun mantelzorgers optimale mogelijkheden biedt om te blijven participeren.
Jaarplan 2016
Voor West Brabant hebben de belangenbehartigers een actiejaarplan geschreven. Hierin staan de doelstellingen en de acties benoemd om te groeien naar een ‘dementie vriendelijke’ omgeving. Uit dit jaarplan blijkt dat de belangenbehartigers actief participeren binnen de projectgroepen om te komen tot Dementie Vriendelijke Gemeenten.
Het jaarplan 2016 van de sector Belangenbehartiging van Alzheimer West Brabant wordt u separaat bij deze nieuwsbrief toegestuurd.

Vrijwilligersdag zaterdag 16 april 2016

Zaterdag 16 april wordt in het Congrescentrum van de Brabanthallen in 's Hertogenbosch de jaarlijkse vrijwilligersdag van Alzheimer Nederland gehouden. Het dagvullend programma (ochtend en middag) begint om 10.00 uur. Voor verdere informatie en aanmelden kunt u het vrijwilligersplein van www.alzheimer-nederland.nl raadplegen. Aanmelden kan ook via ceciel.coppens@alzheimerwb.nl.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu